Betaalpauze voor uw hypotheek wat is dat?

Het Corona virus heeft een groot effect op onze economie. Veel mensen gaan dit merken of merken dit al. Er zijn diverse mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Een van deze mogelijkheden is een betaalpauze voor uw hypotheek. Bij veel banken bestaat deze mogelijkheid.
Deze betaalpauze is alleen mogelijk indien uw inkomen ten gevolge van het Corona virus en de genomen maatregelen is verlaagd.

Deze betaalpauze geldt niet indien u al in een financieel moeilijke situatie zat. Vaak wordt gekeken of er een buffer is; alleen een daling in het inkomen ten gevolge van de maatregelen in verband met het coronavirus is niet voldoende. Indien u spaarvermogen is zal de betaalpauze mogelijk niet worden toegekend.

Het is fijn als u deze ruimte van uw bank krijgt. Het is een tijdelijke ruimte. Vooralsnog wordt deze ruimte gegeven voor een periode van 3 maanden. Het is een pauze die kan worden gezien als een uitstel van betaling. Uiteindelijk blijft u verantwoordelijk voor de betalingen.

Nieuw beleidsbesluit van het kabinet 24 april 2020:

Nieuw aflossingsschema

Zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden wordt een nieuw annuïtair schema vastgesteld waarmee het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.

De huidige wettelijke regeling vereist dat een in 2020 opgelopen achterstand in de aflossing uiterlijk 31 december 2021 moet zijn ingehaald. Als dat niet lukt kan op basis van de wettelijke regeling een nieuw annuïtair schema pas per 1 januari 2022 worden vastgesteld. Met de goedkeuring kan sneller een nieuw aflossingsschema worden afgesproken voor de resterende looptijd van de lening.

Splitsen resterende lening

De resterende lening mag worden gesplitst in twee delen:

Voor de resterende hoofdsom blijft het bestaande annuïtaire schema van toepassing zonder rekening te houden met de aflossingsachterstand.

Voor het deel van de aflossingsachterstand wordt een afzonderlijke (hypothecaire) lening met een eigen annuïtair schema afgesloten, waarbij de looptijd maximaal gelijk is aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom. Afhankelijk van de draagkracht van de woningeigenaar kan voor deze lening ook een kortere looptijd gelden.

De huidige wettelijke regeling vereist dat voor de totale resterende hoofdsom een nieuw annuïtair schema wordt vastgesteld. Met gebruikmaking van de goedkeuring hoeft het deel van de aflossingsachterstand (de maximaal zes maanden achterstand) niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan ook binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. Dit biedt meer mogelijkheden tot maatwerk.

Moment van aftrek uitgestelde rente

Naast de gemiste aflossingen zal ook de uitgestelde rente alsnog aan de geldverstrekker moeten worden betaald. Deze uitgestelde rente is, na voldoening, aftrekbaar volgens de reguliere fiscale regels. Afhankelijk van de bepalingen in de hypotheekovereenkomst op het punt van het inhalen van de uitgestelde rentebetalingen, kan het zijn dat deze rente aftrekbaar is op het moment van rentedragend schuldig worden (2020) of op het moment van feitelijke betaling (veelal in 2021, maar mogelijk deels ook in 2020 of latere jaren).

Geldigheid beleidsbesluit

Het beleidsbesluit (dat nog officieel bekend moet worden gemaakt) zal gelden voor belastingplichtigen die zich tussen 12 maart en 30 juni 2020 melden of hebben gemeld bij hun geldverstrekker en met hun geldverstrekker een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden. Deze betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan.

Onder nader te stellen voorwaarden kan ook voor betaalpauzes die sinds 12 maart 2020 al zijn overeengekomen en mogelijk deels al ten uitvoering zijn gebracht in de periode voorafgaande aan publicatie van het besluit gebruik worden gemaakt van de regeling zoals opgenomen in het beleidsbesluit.

Het kabinet bekijkt nog op welke wijze en onder welke voorwaarden de regeling in het beleidsbesluit ook van toepassing kan worden verklaard op leningen waarvoor de fiscale aflossingseis geldt en die zijn aangegaan bij de eigen BV of een familielid.

Bron: brief staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19 24-4-2020, nr. 020-0000080433

Fiscale gevolgen?

Voor leningen die in box 3 worden verantwoord heeft een betaalpauze geen gevolgen.

Voor box 1 leningen waarvoor hypotheekrente in mindering wordt gebracht op de inkomstenbelasting, de eigenwoningschuld, kan deze betaalpauze gevolgen hebben.

Hypotheekrente teruggave ontvangt u alleen over de daadwerkelijk betaalde rente in een belastingjaar. Heeft u drie maanden geen rente betaald? Dan wordt de eigenwoningaftrek ook lager.

Besteed ook aandacht aan de voorlopige teruggave en/of toeslagen die gebaseerd zijn op het belastbaar inkomen waarbij u rekening heeft gehouden met een hypotheekrente teruggave.

Wanneer komt de hypotheekrente aftrek te vervallen?

Heeft u een hypotheek van voor 1 januari 2013 dan bestaat de kans dat u, fiscaal gezien, geen aflossingsplicht heeft. Hypotheekrente komt dan niet te vervallen bij een betaalpauze. Uiteraard heeft u alleen hypotheekrente aftrek over de daadwerkelijk betaalde rente.

Heeft u een hypotheek afgesloten na 1 januari 2013 en heeft u een, fiscale, aflossingsplicht? Dan kan deze betaalpauze fiscale gevolgen hebben. Bij een betaalpauze in 2020, dient u de aflossing uiterlijk per 31 december 2021 weer volgens het aflosschema te hebben hersteld (art. 3.119 e lid 1 IB). Dit houdt in dat u over de maanden, na uw betaalpauze, een hoger bedrag aan aflossing dient te voldoen.

Lukt het u niet om dit aflosschema op te pakken voor 31 december 2021? Dan is het per bank afhankelijk hoe hiermee om te gaan. Sommige banken stellen een inhaalslag in 2021 verplicht (art. 3.119e lid 1).

Er zijn ook banken die een nieuw aflosschema met u opstellen zodat u aan de fiscale eisen kunt voldoen zonder een inhaalslag te maken op korte termijn. Fiscaal gezien is dit alleen toegestaan indien u aannemelijk maakt dat dit het gevolg is van onvoldoende betalingscapaciteit én u per december van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de aflossingsachterstand is ontstaan contractueel een nieuw, minimaal annuitair, aflosschema bent overeengekomen met uw bank. Let op: dit contract mag niet langer duren dan het oorspronkelijke contract. In de huidige praktijk komt dat neer op december 2024. Voorwaarde is dat uw bank hieraan meewerkt.

Getoetst wordt of u niet kunt voldoen aan het nieuwe aflosschema dat is opgesteld per januari van het tweede kalenderjaar waarin de aflossingsachterstand is voldaan (januari 2022); er vindt geen toetsing plaats op basis van het originele aflosschema.

Beperking hypotheekrente aftrek

Voor de hogere inkomens kan het voordelig zijn de hypotheekrente zoveel mogelijk in 2020 te voldoen. Vanaf 2021 zal de hypotheekrente aftrek met 3% worden verlaagd naar 43%. Dit geldt alleen voor de inkomens hoger dan € 68.507,- (2020). Deze hypotheekrente aftrek blijft afnemen tot 2023 waarbij de hypotheekrente voor 37,05% aftrekbaar is. Daarentegen wordt de bijtelling van het eigen woning forfait verlaagd maar dat compenseert een verlaagde aftrek eigenwoning niet.