Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen van VanDoorn Mediation & Financial Planning te Amsterdam. Hierna te noemen als VanDoorn MFP.

1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding, offerte of advies een aan van deze voorwaarden afwijkende bepaling bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen en opdrachten

2.1 Alle door of namens VanDoorn MFP gedane aanbiedingen, offertes en adviezen zijn vrijblijvend en kunnen voortdurend worden ingetrokken.

2.2 Opdrachten, die aan VanDoorn MFP worden gegeven, rechtstreeks of via een andere tussenpersoon, binden VanDoorn MFP pas na een schriftelijke bevestiging van aanvaarding van deze opdracht, danwel met de uitvoering daarvan is begonnen.

2.3 Indien en nadat een opdracht van VanDoorn MFP is verstrekt en is aanvaard of indien een overeenkomst met VanDoorn MFP is gesloten, kan deze alleen worden gewijzigd of geannuleerd met toestemming van VanDoorn MFP en op de door VanDoorn MFP te stellen voorwaarden. In geval van annulering zal de opdrachtgever aan VanDoorn MFP haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2.4 Offertes en tarieven van VanDoorn MFP zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.5 Aan VanDoorn MFP verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting van VanDoorn MFP en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 3 Levering, risico en aansprakelijkheid

3.1 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, zijn deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat deze zaken door VanDoorn MFP zijn geleverd.

3.2 De opdrachten worden door VanDoorn MFP binnen het afgesproken tijdsbestek uitgevoerd, tenzij VanDoorn MFP door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. VanDoorn MFP zal de opdrachtgever berichten wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd. Bij een niet tijdige levering dient VanDoorn MFP schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.3 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van VanDoorn MFP is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijheidsverzekering van VanDoorn MFP wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek kan aan de opdrachtgever nadere informatie over de beroepsaansprakelijheidsverzekering worden verstrekt.

3.4 Bij ontvangst van aanbiedingen, offertes en adviezen controleert en verklaart de opdrachtgever, schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren heeft ontvangen. Eventuele klachten dienen direct na ontvangst van de stukken te worden gemeld aan VanDoorn MFP. Achteraf kunnen klachten, binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbiedingen, offertes en adviezen, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij VanDoorn MFP. Indien aannemelijk kan worden gemaakt dat deze klachten niet tijdig konden worden geconstateerd hoeven latere bezwaren niet door VanDoorn MFP in behandeling te worden genomen.

3.5 Het indienen van een klacht aan VanDoorn MFP geeft nimmer het recht betaling van de factuur op te schorten.

3.6 VanDoorn MFP kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in de door VanDoorn MFP gebruikte software of andere programmatuur, tenzij deze schade door VanDoorn MFP kan worden verhaald op de leverancier van het desbetreffende programma.

3.7 VanDoorn MFP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste, onvolledig of niet tijdig verstrekte inlichtingen.

3.8 VanDoorn MFP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit omstandigheid dat door de opdrachtgever aan VanDoorn MFP verzonden (e mail)berichten niet heeft bereikt.

Artikel 4 Uitvoering van de opdrachten

4.1 VanDoorn MFP bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

4.2 VanDoorn MFP heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 Honorarium en betaling

5.1 VanDoorn MFP en de opdrachtgever spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van VanDoorn MFP wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

5.2 De door de overheid opgelegde wijzigingen van opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. VanDoorn MFP is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van de diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en/of andere kosten, welke de kostprijs van VanDoorn MFP beïnvloeden.

5.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door VanDoorn MFP voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders is vermeldt.

5.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daarover, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan VanDoorn MFP te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

5.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van VanDoorn MFP aanleiding geeft, is VanDoorn MFP bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor de betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 6 Omgang van de opdracht

6.1 De opdracht omvat al hetgeen, wat nadrukkelijk in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst is vermeld en bovendien al hetgeen in en stilzwijgende zogenaamd doorlopende opdracht c.q. incidentele opdracht in de financiële planning, belastingorganisatie en adviespraktijk gebruikelijk is c.q. niet ongebruikelijk is te doen.

Artikel 7 Verjaring

7.1 Vorderingen op VanDoorn MFP verjaren na verloop van een jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

Artikel 8 Geheimhouding en exclusiviteit

8.1 VanDoorn MFP zal tegenover derden die niet bij de opdracht zijn betrokken geheimhouding betrachten, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet haar oplegt. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

8.2 Door de opdrachtgever aan VanDoorn MFP verstrekte persoonsgegevens zullen door VanDoorn MFP niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover VanDoorn MFP op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 VanDoorn MFP behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op deze diensten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan die producten, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

9.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die diensten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van VanDoorn MFP.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van VanDoorn MFP is het Nederlands recht van toepassing, eventuele geschillen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank horen.