Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?
Geplaatst op: 31-01-2018
Aantal keer bekeken: 4219

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? 

Stap 1

Allereerst is het belangrijk te bepalen wie een stiefouder is in de zin van de wet.

Artikel 1:392 geeft aan dat tot het verstrekken van levensonderhoud op grond van bloed- en aanverwantschap is gehouden: c. Stiefouders.

Artikel 1:395 de stiefouder is alleen verplicht gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot het gezin behorende minderjarige kinderen van de echtgenoot of geregistreerd partner. 

Stap 2

Vervolgens is het belangrijk te bepalen hoe het bedrag voor levensonderhoud wordt vastgesteld.

Artikel 1:397 lid 2 geeft hiervoor een richtlijn. Indien er meerdere bloed- of aanverwanten (de stiefouder) tot het verstrekken van levensonderhoud aan dezelfde persoon is verplicht. Dan is ieder van hen gehouden en deel van het bedrag te voldoen. Uiteraard tot dat aan de financiële behoefte is voldaan. Bij het bepalen van dit deel wordt rekening gehouden met de draagkracht (het vermogen tot betalen van) en de verhouding waarin een ieder tot de gerechtigde (het kind) staat.

Dat laatste kan een discussiepunt zijn. Dit is ook een onderdeel dat vaak wordt meegenomen bij gerechtelijke uitspraken. Zie hiervoor de uitspraak van de Rechtbank Overijssel 04-08-2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3184. In deze uitspraak is de stiefouder niet gehouden aan een bijdrage in levensonderhoud van zijn stiefkind.

Het Hof Amsterdam heeft op 15-08-2017 de bijdrage van de stiefouder bepaalt aan de hand van redelijkheid. De bijdrage van de stiefouder is hierbij niet naar rato van draagkracht maar naar redelijkheid op 1/3 bepaald. De berekeningen laten een hogere draagkracht voor de stiefouder zien.  Zie hiervoor de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam 15-08-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:330

Rechtbank Rotterdam heeft hier op 8-1-2020 ook een duidelijke uitspraak over gedaan. 

Stap 3

Een alternatief ten opzichte van een uitspraak van een Rechter is natuurlijk in onderling overleg bepalen wie welke bijdrage zal gaan doen in de kosten levensonderhoud van de (stief) kinderen. In de praktijk zijn er veel verschillen. Indien het stiefkind heel jong is zal daarbij een andere rol voor de stiefouder zijn dan indien het stiefkind al wat ouder is en minder afhankelijk.

In overleg met elkaar, of indien nodig middels mediation, is het vaak mogelijk afspraken te maken. Het overleg wordt dan vaak op een rustigere manier en met minder strijd gevoerd dan bij een procedure waarbij advocaten het toch voor de eigen cliënt zal opnemen. Dat is de rol van de advocaat en kan niemand hem/haar kwalijk nemen. Gevolg kan zijn dat er meer irritaties ontstaan. De vraag is of dat in het belang is van het kind. 

Stap 4

Blijf vooral goede (stief) ouders voor uw kind. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


4 maal 4
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.