Uitspraak van de Hoge Raad duidelijk over invloed Kindgebonden budget op partneralimentatie
Geplaatst op: 26-07-2017
Aantal keer bekeken: 2940

In mijn praktijk krijg ik vaak vragen over alimentatie. Wwaar heb ik recht op? Wat zijn de regels? Omdat deze regels nogal eens veranderen en ruimte bieden voor eigen interpretatie is het antwoord niet eendimensionaal. 

Als mediator geef ik daarom uitleg over bestaande regels, rechten en plichten. Meestal komen partijen er dan samen goed uit. Dat is geweldig en het grote voordeel van mediation. Omdat het over geld gaat, en geld nu eenmaal belangrijk is, lukt het helaas niet altijd om er samen uit te komen. In dat geval moet de rechter er alsnog aan te pas komen. 

In oktober 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de financiële behoefte bepaling van de kinderen. Het, sinds januari 2015 bestaande, kindgebondenbudget inclusief de alleenstaande ouderkop wordt niet langer meegenomen bij het bepalen van de, financiële, behoefte van minderjarige kinderen. De te ontvangen bedragen, kindgebondenbudget en alleenstaande ouderkop, dienen te worden opgenomen in de draagkracht (mogelijkheid tot het betalen van alimentatie) van de ontvanger.

Een aanpassing die werd doorgevoerd nadat wij 10 maanden hebben gewerkt in onwetendheid hoe hiermee om te gaan. Partijen kregen twee berekeningen met beide alternatieven. 

Hoe om te gaan met de partneralimentatie?

De expertgroep alimentatienormen was hier duidelijk in; het te ontvangen bedrag aan kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop wordt gezien als inkomen.

Diverse gerechtshoven hebben een ander oordeel. Voor de bepaling van de financiële behoefte van de partijen  wordt het te ontvangen bedrag niet meegenomen bij het inkomen. Verwezen wordt naar de te ontvangen huurtoeslag, deze wordt ook niet opgenomen als inkomen. Deze huurtoeslag is afhankelijk van het belastbaar inkomen voor het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop geldt hetzelfde. Het Gerechtshof Den Haag heeft hier prejudiciële vragen over gesteld bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan.

Op 7 juli 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de hoogte van het kindgebondenbudget afhankelijk is van het inkomen van de ontvangende partij. Dit heeft tot gevolgen indien partneralimentatie wordt ontvangen. Het te ontvangen kindgebondenbudget wordt lager. In de praktijk wordt dan in ‘lussen’ gerekend. Je blijft doorrekenen welk invloed de partneralimentatie heeft en wat dit tot gevolg heeft voor het bepalen van de alimentatie, de jusvergelijking[1] wordt daarbij ook nauwkeurig in de gaten gehouden.

De Hoge Raad heeft als oordeel dat het kindgebondenbudget in het leven is geroepen om gezinnen met een lager inkomen te ondersteunen in de kosten levensonderhoud van de minderjarige kinderen. Deze motivatie staat daardoor haaks op de stelling dat het kindgebondenbudget kan worden aangewend als bijdrage in de kosten van de ontvangende partij. Het kindgebondenbudget dient hierdoor niet meegerekend te worden in de draagkracht van de ontvangende partij. Ook niet in de draagkracht van de alimentatiebetalende partij!

De Hoge Raad is van mening dat het kindgebondenbudget aan de kinderen moet worden besteed en niet voor andere uitgaven. Deze stelling staat dan weer haaks op het feit dat in oktober 2015 het kindgebondenbudget niet dient te worden verrekend met de behoefte bepaling van de kosten levensonderhoud van de kinderen. Dat is mijn mening.

Voor het bepalen van de alimentatie op basis van de jusvergelijking1 dient het te ontvangen kindgebondenbudget eveneens niet te worden opgenomen als inkomen. De situatie kan hierdoor ontstaan dat de ontvangende partij een hoger besteedbaar inkomen heeft dan de betalende partij. Is dat het doel van partneralimentatie? 

Conclusie

Het lijkt alsof vergeten wordt wat de oorsprong is van het kindgebondenbudget en, met name, de alleenstaande ouderkop. Deze alleenstaande ouderkop is in het leven geroepen ter vervanging van een heffingskorting in de inkomstenbelasting zoals deze bestond tot 2015; alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting. In deze tijd was het geen enkele discussie of deze belastingkorting diende te worden opgenomen in de behoefte/draagkracht of dergelijke. Nu de bedragen, zo lijkt het mij, meer zichtbaar zijn, zijn het discussiepunten geworden.   

Het lijkt erop dat de Hoge Raad geen berekeningen heeft gemaakt alvorens over te gaan tot deze uitspraak. Wat is de bedoeling van deze systematiek? Gelukkig zie ik in mijn praktijk mensen die hier op een redelijke manier overleg in voeren en tot overeenstemming komen. Helaas is dit niet altijd de situatie en willen ze hetgeen zij krijgen als ze naar de Rechter gaan. Ook al is dit ‘krom’ in hun ogen, zo is het recht nu eenmaal. En u kunt zelf wel invullen wie van de partijen dat dan zegt, “het is jammer maar zo is het rechtsytseem en dat gaan we volgen!”

 

 

 

 

[1] Jusvergelijking wordt gemaakt om te voorkomen dat de alimentatie ontvangende partij een hoger besteedbaar inkomen heeft dan de betalende partij. 

 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


6 plus 3
Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

28
juli
2021

Verdeling overwaarde gemeenschappelijke woning na verrekening van inbreng uit privévermogen.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen ongehuwd samenwonend zijn en een woning in gemeenschappelijk eigendom hebben.
Daarbij zie ik ook regelmatig een investering in de gemeenschappelijke woning uit privévermogen. Het blijft vaak onduidelijk voor partijen. Hoe om te gaan met deze investeringen?
En, niet in deze uitspraak van toepassing, hoe om te gaan met een structurele bijdrage in de hypotheeklasten van een woning welke in eigendom is bij een van de partijen en de woning niet onder het gemeenschappelijk eigendom valt.
11
febr
2020

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?
10
febr
2020

Erkenning en gezag over het kind, vaak ontstaat hier onduidelijkheid over.

In de praktijk zie ik veel stellen die niet gehuwd of geregistreerd partner zijn; samenwoners. Als deze samenwoners kinderen hebben is een vast onderwerp erkenning en het gezag over het kind.
Vaak wordt aangegeven dat alles is geregeld. Bij navraag blijkt dat het gezag nog niet is aangevraagd. Erkenning wordt wel geregeld maar het gezag? Dat wordt vaak vergeten. Het gezag aanvragen is tegenwoordig heel simpel en kan zelfs on-line. U heeft hier geen advocaat voor nodig.
Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?
12
aug
2019

Behoefte van de jong meerderjarige; hoe bepaal je deze?

Het vaststellen van deze behoefte is in de praktijk lastig. Jong meerderjarigen zijn 18 tot 21-jarigen. Met name bij een scheiding is dit een bron van discussie. Wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten, wordt de WSF-norm gehanteerd of de NIBUD-tabellen? Het bepalen van de behoefte blijft maatwerk. Tijdens mediation is het mogelijk hier samen uit te komen.
13
juni
2019

Aftrekbeperking partneralimentatie wat kan dit voor gevolgen hebben?

De scheidingspraktijk blijft altijd in beweging. In december 2018 werd het belastingplan aangenomen in de Eerste Kamer. Een regeling met gevolgen voor partijen na scheiding.
Recent is de herziening in de partneralimentatie aangenomen in de Eerste Kamer. Een beperking in de looptijd van de partneralimentatie.

 

14
jan
2019

Aanpassing behoefte tabel kinderen in tremanormen geeft verlaging van de kinderalimentatie

Voorstel Wet Herziening Partneralimentatie wordt spoedig door de Eerste Kamer behandeld. Het streven is deze wetgeving per januari 2020 in te laten gaan.
Per januari 2019 zijn de tremanormen aangepast. Daar wordt weinig over geschreven terwijl dit toch een behoorlijke impact kan hebben.
16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer.