UPDATE 7 december 2018:

Behandeling in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden op 6 december. Zie: Kamerstukken plenaire vergadering. Behandeling in de Eerste Kamer is nog noodzakelijk voordat het werkelijk een niewe wetgeving zal worden. De intentie blijft invoering per januari 2020. 

De hardheidsclausule is toegevoegd aan het wetsvoorstel. Een hardheidsclausule is een clausule in een wet of overeenkomst op grond waarvan een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan worden gelaten als de toepassing ervan zou leiden tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen.

Maandag 1 oktober 2018 is een Derde nota van wijziging gepresenteerd. 

Naar aanleding van de behandeling in de Eerste Kamer hebben de initiatiefnemers enkele aanpassingen op het Wetsvoorstel ingediend in de Derde nota van wijziging

De positie van 50-jarigen is hierbij aangepast.

  1. Indien, ten tijde van het indiene van het verzoek tot echtscheiding, de duur van het huwelijk langer dan 15 jaar is geweest. 
  2. De alimentatiegerechtigde is geboren op of voor 1-1-1970.
  3. Een leeftijd heeft dat meer dan 10 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie op 10 jaar gesteld.  
  •  
  • Het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd leidt niet automatisch tot het vervallen van het recht op partneralimentatie. 

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

Het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie is op 29 juni 2015 al ingediend. Vereenvoudiging van de berekening, verkorting van de duur en aanpassing van de grondslag was een basis voor dit wetsvoorstel. 

In maart 2017 is het laatste bericht inzake dit wetsvoorstel gekomen. Op 11 juni 2018 is een Nota naar aanleiding van het verslag en de Tweede nota van wijziging gepresenteerd. Op 27 juni 2018 is dit in de Tweede Kamer behandeld. 

Wat verandert er ten opzichte van de huidige regelgeving?

Verkorting van de duur van partneralimentatie. 

Hoofdregel: 

  1. De maximale termijn zal worden verkort naar maximaal vijf jaar. 
  2. Termijn van betaling eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. 

Uitzondering: 

  1. Bij zorg voor jonge kinderen, blijft de maximale duur twaalf jaar. De partneralimentatie eindigt op het moment dat het jongste kind twaalf jaar is. 
  2. Indien de duur van het huwelijk langer dan vijftien jaren is en de alimentatiegerechtigde tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren. 
  3. De alimentatieplicht eindigt zodra de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. [1]

Bedragen? 

Welke bedragen verschuldigd zijn, moeten berekend blijven. Behoefte en draagkracht spreekt daarbij een rol. 

Overgangsrecht?

Er geldt geen overgangsrecht. De nieuwe regelgeving geldt alleen voor nieuwe gevallen. Indien er een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden. 

 

 

 

[1]Bij samenloop van omstandigheden, zoals in uitzonderingen besproken, geldt de langste termijn.