Partneralimentatie per januari 2022

Update januari 2022
Er gaat veel veranderen in 2020 op dit gebied. De jaarlijkse indexatie maar ook de beperking in de aftrekbaarheid van de partneralimentatie.
En natuurlijk de wijziging in de duur van de partneralimentatie voor partijen die het verzoek tot echtscheiding vanaf januari 2020 indienen, op dit onderwerp ga ik in dit artikel niet in. Kijk hiervoor naar dit artikel. 

Indexatie

De partner- en kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit is een wettelijke regeling.Per januari 2022 moeten de bedragen worden verhoogd met 1,9%.

Aanpassing maximale duur partneralimentatie

Voor scheidingen waarbij het verzoek tot echtscheiding is ingediend na 1 janauri 2020 geldt de nieuwe regelgeving met betrekking tot de maximale duur partneralimentatie. De basis is dat de partneralimentatie maximaal de looptijd heeft van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. 

Is de 5-jaarstermijn altijd van toepassing? Nee, er zijn uitzonderingen:

  1. Als er jonge kinderen zijn, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind 12 jaar is.
  2. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar heeft geduurd én u binnen 10 jaar van de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar zijn.Deze regel komt per januari 2027 te vervallen.  
  3. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar heeft geduurd, kan de duur korter zijn dan 5 jaar. De duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van het aantal jaren van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

De harheidsclausule is opgenomen in het Wetsvoorstel; indien beëindiging van partneralimentatie niet redelijk of billijk is, kan verlenging worden aangevraagd. 

Beperking aftrekbaarheid partneralimentatie vanaf januari 2020

De invoering van het twee schijven stelsel voor de inkomstenbelasting wordt per 2020 ingevoerd.Dit houdt in dat belasting wordt voldaan in twee schijven. Het inkomen tot € 69.399,- wordt belast in de eerste schijf (37,35%). Het inkomen boven dit bedrag wordt belast met 49,50%. Daarbij worden de heffingskortingen verhoogd.

Naast de aanpassing van de belastingheffing wordt de aftrekbaarheid van, onder andere, de partneralimentatie beperkt. In 2022 is de partneralimentatie voor, maximaal, 40% aftrekbaar. Dit geldt alleen voor belastingbetalers die een inkomen hebben dat wordt belast tegen 49,50%; het inkomen boven 49,50%. [1]

Deze aftrekbeperking loopt op; elk jaar wordt de aftrek met 3% beperkt, tot 2023 waarbij de partneralimentatie voor 37,05% aftrekbaar is.

Bij een herberekening wordt rekening gehouden met het huidig inkomen en de indexaties die hebben plaatsgevonden gedurende periode dat de alimentatie is voldaan.

Wat nu?

Het kan verstandig zijn eerst een berekening te laten opstellen van het daadwerkelijke effect op het inkomen. Ga niet direct tot actie over dat de alimentatie moet worden verlaagd, zorg eerst voor inzicht. 

Voorkom hoge kosten met het opstarten van een procedure met een advocaat. Laat eerst een berekening maken door een deskundige, is de conclusie dat de alimentatie moet worden aangepast? Probeer hier dan samen uit te komen, eventueel met een mediator.

Ten tijde van de scheiding was het misschien niet mogelijk met elkaar in overleg te gaan, wie weet heeft de tijd hierin een positieve toegevoegde waarde en lukt het nu wel?