Voorstel om de maximale duur van partneralimentatie te bepalen op 5 jaar. Dat klinkt als een ingrijpende maatregel. Maar hoe is de huidige regelgeving eigenlijk? Wat gaat er veranderen? Kan men hier in overleg van afwijken?

De maximale duur van partneralimentatie is nu wettelijk 12 jaar. En, indien het huwelijk korter dan vijf jaar stand heeft gehouden zonder dat er kinderen zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.
Bij echtscheidingen uitgesproken voor 1 juli 1994 was deze limiet nog niet van toepassing, de kans bestaat dat destijds oneindige alimentatie is toegezegd.

Huidige wetgeving

In de nu geldende wet is de duur van de alimentatie “beperkt” tot 12 jaar. Dat deze wetgeving regelend recht is, en niet dwingend, is niet voor iedereen duidelijk.
Bij regelend recht bestaat de mogelijkheid in onderling overleg van de regels af te wijken. En waarom zouden partijen hier niet van afwijken?
Bij het aangaan van het huwelijk ontstaat een wederzijdse financiële zorgplicht ten opzichte van elkaar. Bij het einde van het huwelijk bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg afspraken te maken over de duur van deze financiële zorgplicht. U kunt zelf een voor uw situatie passende periode afspreken en die periode kan langer of korter zijn dan de wettelijk bepaalde termijn. Deze kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de leeftijd van het jongste kind. Voorwaarde is wel dat een afwijkende oplossing zorgvuldig wordt besproken en duidelijk wordt omschreven in het echtscheidingsconvenant.

Flexibele afspraken

Flexibiliteit in de hoogte en duur van de alimentatie kan worden toegepast in de breedste zin van het woord. Waarom geen staffel in de hoogte van de alimentatie? Een verlaging van de alimentatie als het jongste kind naar de basisschool gaat?
Wanneer wordt afgeweken van de standaardregeling, ligt er een belangrijke taak voor de mediator of scheidingsbemiddelaar. Door juiste communicatie en een goed luisterend oor kan een oplossing op maat worden gevonden. Doordat deze oplossing door beide partijen onder begeleiding van een deskundige gesprekspartner wordt vastgelegd, is deze oplossing vaak duurzaam. De kans dat achteraf een juridisch gevecht ontstaat is klein.

Alimentatieduur 5 jaar?

De duur van de partneralimentatie is opnieuw een gespreksonderwerp. Het maximum op vijf jaar vaststellen is in veel situaties niet reëel, daartegenover is een maximale duur van 12 jaar ook niet altijd nodig. Omdat het regelend recht is, mag u er in onderling overleg van afwijken. Mijn advies is dan ook om een goede mediator in de arm te nemen. Met een goede begeleider kan een mooie middenweg worden gevonden die voor beide partijen bevredigend is. En dat is heel belangrijk in de roerige tijden die een scheiding met zich meebrengt.

Wetsvoorstel aanpassing alimentatieduur

In juni 2015 is het aangepaste wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel is opgesteld door PVDA, VVD en D66. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met diverse situaties, indien partijen lang gehuwd zijn geweest en een van beide nooit heeft gewerkt zal een andere alimentatieduur van toepassing zijn dan wanneer beide partijen betaalde arbeid hebben verricht. 

In maart 2017 is een nota van wijziging Voorstel van Wet herziening partneralimentatie ingediend. Zie hiervoor:  http://www.vandoornmfp.nl/actualiteiten/herziening-wetsvoorstel-wijziging-partneralimentatie-17-maart-2017/

Zie ook:  http://www.vandoornmfp.nl/actualiteiten/aanpassing-partneralimentatie/

In juni 2018 is een nieuwe herziening van dit wetsvoorstel ingediend. Zie hiervoor: Herziening wetsvoorstel partneralimentatie juni 2018

Op 6 december 2018 is het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is akkoord bevonden. Nu rest nog behandeling in de Eerste Kamer. Het streven blijft dat de wetswijziging per 1 januari 2020 wordt doorgevoerd.  Zie hiervoor ook mijn artikel: Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. 

Partneralimentatie blijft een tijdelijk vangnet